Komunální volby 2022 - speciál z Ústí nad Orlicí

16. září 2022 18:04

V letošním roce kandiduje v Ústí nad Orlicí 8 politických subjektů.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky:

 1. Jak byste zlepšili parkování v centru města?  
 2. Usilovali byste o přemístění hlavní pobočky České pošty ve městě? Pokud ano, kam?
 3. Jak byste chtěli zastavit úbytek obyvatel ve městě?
 4. Co byste ve vedení  radnice chtěli řešit v novém volebním období jako první?

  Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

  Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

  Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

  Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Ústí nad Orlicí:

  ANO 2011

  1. Jak byste zlepšili parkování v centru města?

  Současné provizorní parkoviště v areálu bývalé Perly musí být do budoucna přebudováno na trvalé velkokapacitní parkoviště pro centrální část města. Alternativním řešením je pak parkovací dům ve stejné lokalitě. Co se týče současného placeného parkování v širším centru města, je potřeba ho zrušit, obnovit bezplatné parkování a pouze ho časově omezit.

  2. Usilovali byste o přemístění hlavní pobočky České pošty ve městě? Pokud ano, kam?

  Po přemístění hlavní pošty z centra města před několika lety se již situace poněkud usadila. I tak se ale domníváme, že většina obyvatel by poštu v centru města uvítala. Je tedy potřeba vytipovat vhodné objekty v centru a pokusit se jednat o možném přemístění.

  3. Jak byste chtěli zastavit úbytek obyvatel ve městě?

  Jde o složitý problém, který nelze zvládnout během jednoho volebního období. Pro řešení je zásadní široká nabídka pracovních příležitostí s adekvátním finančním ohodnocením, dostupné bydlení a pestré možnosti trávení volného času. Velká centra mají v tomto z podstaty výhodnější pozici a proto fungují jako magnet na mladé lidi. Ústí je sice při své velikosti nemůže dohnat, ale při trvalém úsilí může zkrátit jejich náskok. Lze také úzce kooperovat s Českou a Dlouhou Třebovou, které jsou „za rohem“, což by toto úsilí zásadně zefektivnilo. Co naopak Ústí zvýhodňuje před velkými centry, jsou krátké dojezdové vzdálenosti a s tím spojené malé časové ztráty, podstatně méně stresu a blízká příroda. Domníváme se, že tyto výhody si i nastupující generace ve stále větší míře začíná uvědomovat. 

  4. Co byste ve vedení radnice chtěli řešit v novém volebním období jako první?

  Chtěli bychom každopádně řešit pevné zakotvení našich dvou programových bodů v koaliční smlouvě nového vedení města. V současné katastrofální situaci, která v naší zemi nastala, nám to přijde opravdu důležité. Za prvé jde o jasný závazek nepřipustit žádné další zvyšování daně z nemovitosti. Současné vedení města navýšilo naprosto nečekaně tuto daň o 100 % a nadělalo tím ve městě mnoho zlé krve. Za druhé jde o zavedení svozu komunálních odpadů pro děti a seniory zdarma, abychom tak v rámci možností města našim spoluobčanům alespoň trochu finančně ulevili.

  KDU-ČSL

  1. Jak byste zlepšili parkování v centru města?

  Parkování v našem městě vnímáne jako nedostatečné a více parkovacích míst chceme zajistit kombinací budování velkokapacitních parkovacích ploch a zjednosměrněním ulic s přidáním parkovacích míst místo druhého směru. Pro širší centrum města je důležité vybudovat moderní velkokapacitní parkování v bývalé Perle. V provizorním stavu zde již parkování funguje a ukazuje se jeho potřeba. Navrhujeme i úpravu stávajícího autobusového nádraží, kde by mohly být další parkovací místa a zároveň by vznikl moderní terminál místo zastaralého autobusového nádraží bez těchto funkcí. K tomu je však nezbytné vyjednat změnu vlastnictví daného prostoru s jeho vlastníkem nebo jinou formu součinnosti. V samotném centru města je nezbytná regulace formou placeného stání, které umožní parkování pro nákup či vyřízení záležitostí a zároveň odradí ty, kteří by zde dlouhodobě chtěli auto pouze odložit. 

  2. Usilovali byste o přemístění hlavní pobočky České pošty ve městě? Pokud ano, kam?

  Současná poloha hlavní pošty v Ústí nad Orlicí není šťastná. Česká pošta vlastní v ulici Špindlerova objekt, na který byl dokonce vypracován i projekt na přestavbu a bylo těsně před vydáním stavebního povolení na jeho rekonstrukci a přestavbu.

  Doporučujeme vrátit se k tomuto objektu i konceptu, protože s parkováním v prostoru bývalé Perly se jedná o nejlepší řešení. Další možností je, že se Česká pošta domluví s některým s vlastníků objektů v tomto místě, a to například jako v NC Nové Louže, kde se skloubilo nákupní středisko a pošta dohromady.

  3. Jak byste chtěli zastavit úbytek obyvatel ve městě?

  Obyvatele města zajímá především, zda mají kde bydlet a kde pracovat a následně i trávit volný čas. Byť je řada občanů ochotna dojíždět za prací, je to náročné a jistě ne optimální. Město dnes nedokáže plně zajistit ani dostatek stavebních pozemků, rodinných domů ani bytů, což považujeme za výrazný nedostatek. Město má zajistit dostatek ploch pro individuální i hromadnou výstavbu a pomáhat firmám v zajištění rozvojových ploch, např. rozšířením průmyslové zóny. Město Ústí nad Orlicí je dlouhodobě dobře hodnoceno v žebříčku spojenosti občanů s městem, kde žijí a měli bychom umožnit našim občanům, kteří mají děti, aby i ty měly kde v našem městě zůstat.

  4. Co byste ve vedení radnice chtěli řešit v novém volebním období jako první?

  Jako hlavní prioritu považujeme dokončení akce „OBYTNÁ ZÓNA – NOVÁ DUKLA“, která je již několik let rozpracovaná a je smutné, že ještě není dokončena, což částečně odpovídá i na Vaši předchozí otázku. Na to navazuje i potřeba zlepšení občanské vybavenosti v této části města, např. vybudování nové mateřské školy, zajištění možnosti základního nákupu atd. Další naší prioritou je dokončení areálu bývalé Perly, kde se v minulém období sice udělalo dost práce, ale ještě nemalá část zbývá dodělat (infrastruktura, velkokapacitní parkoviště nebo parkovací dům).

  Komunistická strana Čech a Moravy

  1. Jak byste zlepšili parkování v centru města?

  Co se týče parkování v centru města, tady je naše pozice a pohled jednotlivých kandidátů ne zcela jednoznačný, proto budu prezentovat názory , na kterých je většinová shoda.

             Vzhledem k tomu, že centrum města je vyhlášeno městskou památkovou zónou, což považujeme bezpochyby za přidanou hodnotu tohoto území, mělo by být parkování co možná nejvíce restriktivně omezeno právě na území MPZ a přesunuto na území brownfieldu po bývalé Perle. Dnes se zde již parkoviště mimochodem nachází. Připouštíme případné 

  protesty živnostníků na Mírovém náměstí , ale opakuji, že je zcela pochopitelné, že i vzhledem k umístění budov Městského ůřadu, bude muset být parkování v centru města, byt´ v malé míře zachováno.

  Pokud bude stávající autobusové nádraží přesunuto jako dopravní terminál  k železniční stanici / což je vzhledem k integrovanému dopravnímu systému zcela logické / pak podpoříme na místě býválého autobusového nádraží VÝSTAVBU PARKOVACÍHO DOMU spolu s průjezdnou autobusovou stanicí.

  2. Usilovali byste o přemístění hlavní pobočky České pošty ve městě? Pokud ano, kam?

  Přemístění hlavní pobočky České pošty k přilehlému centru města je jednou z našich priorit.  A to na ulici Špindlerovu, tak jak to bylo v původním investičním plánu České pošty

  3. Jak byste chtěli zastavit úbytek obyvatel ve městě?

  Naše město má obrovskou výhodu ve své lokaci. Jednak co se dopravní infrastruktury týče - ležíme na hlavní koridorové železniční trati a v blízké budoucnosti bude naše město

  napojeno  i na nedalekou dálnici R 35. . A také zde stojí spádová Orlickoústecká nemocnice , GALEN , dvě střední školy , divadlo, krytý plavecký bazén, aquapark, sportovní areály ...těch hned několik, Zkrátka naše město je báječné místo pro život. A pokud podpoříme jako město developery či družstva k výstavbě cenově dostupného  nájemného bydlení pro mladé, nevidíme důvod , proč by se naše město mělo potýkat s ůbytkem obyvatel.   Ale opakuji, musí to být za spluůčasti a podpory města.

  4. Co byste ve vedení radnice chtěli řešit v novém volebním období jako první?

  Samozřejmě nejpalčivější otázkou dneška jsou neustále rostoucí ceny energií. Jako město máme obrovskou výhodu, že klíčové části infrastruktury / vodohospodářské , energetické komunální , správa obecních bytů / zústaly pod dohledem městské společnosti Tepvos. Proto je naší prioritou dosažení co možná největší energetické soběstatečnosti a tím také zároveń  co nejpřijatelnější ceny za tyto energie . Proto navrhujeme ZVÁŽIT  případnou výstavbu ZEVO čili zařízení pro energetické využití odpadú a to i v souvislosti s nutností

  postupného omezování skládkování směsných komunálních odpadů. Je to patrně nejkontroverznější téma k diskuzi, ale pokud by bylo dosaženo snížení cen tepla a zároveŇ by tato investice mohla přinést výrobu levné elektrické energie, pak se domníváme, že potenciál zde určitě je.  V úvahu by připadaly i menší zdroje fotovoltaického  "parku " v majetku města.

  Zkrátka investice , do co možná největšího pokrytí fofovoltaiky na střechách domů , budov ....

  Občanská demokratická strana

  1. Jak byste zlepšili parkování v centru města?

  Doprava v klidu je problém většiny měst a obcí. Kromě jednotlivých, postupných realizací rekonstrukcí stávajících komunikací v centru města a revitalizace areálu bývalé Perly 01 v souladu se studiemi Dopravy v klidu, město potřebuje parkovací dům, nadzemní parkoviště právě v lokalitě Perly, tak aby tato studie nabyla svého smyslu a hlavně reálnosti řešení dopravy v centru města.

  2. Usilovali byste o přemístění hlavní pobočky České pošty ve městě? Pokud ano, kam?

  Usilujeme o přemístění hlavní pobočky ČP do centra města na její původní místo, tedy do objektu Lochmanova 1400 a realizujeme již skutečné kroky k tomu, aby se tak v nejbližší době stalo. Stávající nevyhovující, provizorní prostory ČP jsou pro město velikosti Ústí nad Orlicí a tedy občana města neadekvátní dnešní době.

  3. Jak byste chtěli zastavit úbytek obyvatel ve městě?

  Naše město svým obyvatelům nabízí dostatek pracovních příležitostí, krásné okolí města se širokou škálou sportovního a turistického vyžití, tradiční kulturní zázemí, veškeré služby a nemocnici s novým urgentním příjmem- standardy bývalého okresního města. Takže jediným nedostatkem pro zajištění spokojeného obyvatele města je nedostatek bytů a lokalit pro výstavbu rodinných domů. Samo město má už jen pár posledních lokalit díky geografickému umístění města, které může nabídnout stavebníkům. Proto by mělo podporovat výstavbu i soukromých developerů, ale vždy jen v souladu s platnými regulativy, které život ve městě, jeho údržbu, dopravu ale i vlastní životní prostředí občana města nikterak nebude omezovat.

  4. Co byste ve vedení radnice chtěli řešit v novém volebním období jako první?

  Jasně si stanovit priority investic města. Vedle navázání na údržbu a rekonstrukcí veřejných komunikací, údržbu a smysluplné rozšiřování zeleně ve městě, dokončení revitalizace areálu Perla a jeho okolí v centru města a dokončení započaté realizace přípravy nových stavebních parcel v lokalitě Nová Dukla je třeba dát jasnou podporu řešení kapacitního rozšíření a modernizaci našeho domova důchodců, protipovodňových opatření v Kerharticích a řešení využití areálu bývalé Prefy a areálu Perly 06 v Hylvátech.

  ÚSTECKÉ FÓRUM - sdružení nezávislých kandidátů

  1. Jak byste zlepšili parkování v centru města?

  Dlouhou dobu se mluví o parkovacím domě v areálu Perly, toto je jak se zdá velmi vhodné místo pro jeho umístění. Takže začít aktivně pracovat na přípravě jeho realizace..Tedy od studie přejit k všem následným krokům, které by směřovali k jeho realizaci….Sledovat precizně možné dotační tituly a možné zdroje financování…soukromý investor??prodej části parkovacích míst do osobního vlastnictví? zpoplatněné parkování by mělo být samozřejmostí??…věc diskuze. A je třeba jistě poznamenat, že stále se zvyšujícímu počtu aut nelze donekonečna ustupovat na úkor zeleně..A platit by mělo, že parkování patří do země nebo do pater.

  2. Usilovali byste o přemístění hlavní pobočky České pošty ve městě? Pokud ano, kam?

  Ano usilovali bychom o přemístění na dostupnější místo blíže centru města. Je třeba si však uvědomit, že Česká pošta je samostatný subjekt a o umístění si rozhoduje sama. Jako jedno z míst se nabízí budova bývalého Telecomu, nyní objekt v majetku fi.Agrostav, kde pošta v minulosti již byla….Nejsou nám známy oficiální zprávy od vedení města, zda jedná s novým majitelem budovy a Českou poštou o případném přesunu zpět . Dále se nabízí prostory v bývalém internátě SŠUP, která je ve vlastnictví Pardubického kraje a pak je k jednání i spolupráce s ústeckoorlickým Konzumem. Je třeba i připomenout, že město vyšlo České poště vstříc když se zdálo, že by se mohla přestěhovat do budovy bývalé „výpočetní stanice“, bohužel z této varianty sešlo…….Tedy jednat a jednat a jednat a hlavně průběžně  informovat občany města.

  3. Jak byste chtěli zastavit úbytek obyvatel ve městě?

  Ve městě je „rozjeto“ několik soukromých developerských projektů, které jsou zaměřeny jak na byty, tak na rodinné domy. Stavební pozemky bude nabízet v lokalitě Dukla i město Ústí nad Orlicí. Zdá se tedy, že příležitostí pro bydlení bude dostatek. Otázkou je jejich pořizovací hodnota, kupní síla obyvatel a ve finále i způsob vlastnictví..…..Chceme jednat s Pardubickým krajem o bezúplatném převodu budovy bývalého internátu SŠUP/viz.výše/ na město a zde následné vybudovat byty, kde by část mohla být definována jako „startovaci“, část jako nájemní pro případnou nabídku pracovních příležitostí ze strany města spojenou s možným bydlením v Ústí nad Orlicí. Stejně tak se nabízí objekt bývalé Perly 06 v městské části Hylváty, který je v majetku města a o jehož přebudování na byty se již dlouho „pouze mluví“.

  4. Co byste ve vedení radnice chtěli řešit v novém volebním období jako první?

  Zde se nabízí jediná možná odpověď a tou je sestavení a podepsání kvalitní a precizně prodiskutované koaliční smlouvy, která by byla průsečíkem toho nejlepšího z volebních programů koaličních stran. No a pokud by se Ústeckému fóru v komunálních volbách významně zadařilo, tak třeba dobrá káva pro všechny zaměstnance se mi jeví skoro jako nutnost J

  ÚSTÍ ŽIJE - Sdružení nezávislých kandidátů

  1. Jak byste zlepšili parkování v centru města?

  Naše sdružení Ústí Žije již delší dobu prosazuje přípravu koncepce parkování nejen v centru našeho města. Rádi bychom provedli revizi stávajícího systému (abonentního a rezidentního stání) z cílem jeho zefektivnění. Přímo v centru našeho města je připravený pozemek na výstavbu parkovacího domu v areálu Perla 01. A to by měl být cíl pro následující volební období, hledání možných dotačních titulů a dokončení dokumentace pro výstavbu parkovacího domu.

  2. Usilovali byste o přemístění hlavní pobočky České pošty ve městě? Pokud ano, kam?

  Samozřejmě. Česká pošta do centra našeho města určitě patří. Otázka přemístění České pošty, ale není pouze o tom, co chce město, musí být partner i na druhé straně se stejnou vizí a představou. Rádi bychom opět jednali s Českou poštou o její představě a apelovali na možnost přemístění do centra našeho města. Zároveň byly nápomocny v hledání vhodného objektu.

  3. Jak byste chtěli zastavit úbytek obyvatel ve městě?

  Našim cílem je, aby se v Ústí dobře žilo a aby ÚSTÍ ŽILO. Město má vytvářet takové podmínky, aby se naši občani cítili co možná nejlépe, jsme tu PŘECI DOMA. Zajistit vhodné podmínky pro bydlení, zaměstnání, vzdělání, volnočasové aktivity, sport a kulturu. V neposlední době i dostatek kvalitních sociálních služeb. Našim cílem není být velkoměsto, ale město, kam se mladí lidé po svých studiích rádi vracejí a začínají svůj rodinný život. Město, kde se dobře ŽÍJE.

  4. Co byste ve vedení radnice chtěli řešit v novém volebním období jako první?

  Jako první? Toho by bylo doopravdy hodně, ale vše má svůj čas. Mohli bychom prezentovat naše jednotlivé programové otázky. Ale jako nedůležitější vnímáme nastavení dobré komunikace a informování našich občanů. Úkol nelehký, ale velmi důležitý. Dobrá komunikace je základ.

  Sdružení nezávislých kandidátů - OUŠŤÁCI

  1. Jak byste zlepšili parkování v centru města?

  Díky bezplatnému parkovišti v areálu bývalé Perly, jehož kapacita je stále ještě dostačující, není problém s parkováním v centru města vyhrocený. Je pravda, že náměstí a přilehlé lokality jsou kapacitně vyčerpané, ale docházková vzdálenost z bývalé Perly je do deseti minut. Stávající parkovací místa v samotném centru města jsou buď zpoplatněna, nebo časově omezena na bezplatné parkování v délce 30 minut. Řešením, jak zvýšit kapacitu a zlepšit parkování v centru města, je výstavba parkovacího domu v bývalé Perle. Projekt s kapacitou 250 parkovacích míst je dokončen a připraven k realizaci, která je ovšem podmíněna získáním finanční dotace.

  2. Usilovali byste o přemístění hlavní pobočky České pošty ve městě? Pokud ano, kam?

  Ano a již jsme usilovali. Ostatně hlavní pobočka pošty je přemístěna již pět let. Bohužel představitelé České pošty zatím všechny pobídky odmítají. Odmítají nejen pobídku samotného města, ale také dvou soukromých vlastníků nemovitostí v centru, kteří byli a stále jsou připraveni svůj investiční záměr přizpůsobit poště. Česká pošta v tuto chvíli nemá z vlastního pohledu potřebu měnit své současné sídlo. Rozhodnutí o případném přemístění přísluší výhradně poště.

  3. Jak byste chtěli zastavit úbytek obyvatel ve městě?

  V Ústí řešíme stejný problémem jako jiná města naší velikosti. Mladá generace odchází na vysoké školy a hledá pracovní uplatnění ve velkých městech. Úbytek obyvatel lze zastavit pouze dostatečnou nabídkou pracovních příležitostí, dostupným bydlením a rozvinutou navazující infrastrukturou – školství, sportovní a kulturní vyžití, zázemí a prostor pro volnočasové aktivity, zajištění zdravotní péče apod. Ústí disponuje všemi předpoklady s výjimkou dostupného bydlení. Tato skutečnost by se měla v horizontu tří let změnit. Již byla zahájena developerská výstavba bytových domů, další lokality pro výstavbu rodinných nebo řadových domů jsou připraveny a realizace bude zahájena v příštím roce. Nové byty v centru vzniknou v objektu bývalého Telecomu a Perly. Město zahajuje výstavbu v lokalitě Nová Dukla pro individuální stavbu rodinných domů. Některé projekty byly opožděny z důvodu nedávné koronavirové pandemie, jiné se potýkaly záměrně vyvolanými průtahy ve stavebním řízení.

  4. Co byste ve vedení radnice chtěli řešit v novém volebním období jako první?

  Rozpočet následujícího roku. V podzimním období je to sice každoroční samozřejmost, ale s ohledem na zvýšené ceny energií a stavebních prací bude příprava rozpočtu 2023 přeci jen odlišná. Určitě budeme hledat rezervy v celkových provozních výdajích, tedy ve spotřebě a v efektivitě a produktivitě zaměstnanců. Aktuální bude jistě i diskuse o stavebních investicích. O jejich rozsahu, o prioritách, o zbytnosti či nezbytnosti realizace. Každý volební slib, a je jedno kým je slibován, má svým způsobem dopad na rozpočet města. Buď na příjmovou stránku rozpočtu, nebo výdajovou. A i v případě řízení města platí okřídlené „peníze až na prvním místě“.

  SPD a nezávislí

  1. Jak byste zlepšili parkování v centru města?

  Jelikož došlo asi před dvěma lety k rozsáhlému přeorganizování většiny možností parkování jak v centru města, tak v navazujících ulicích, je celková situace v centru města celkem bez větších problémů. Kde je problém s parkováním, tak to jsou všechna sídliště ve městě. Zde se musí rozhodně v dohledné době provést úprava tak, aby alespoň zabezpečila možnost parkovaní vlastníkům bytů a nemovitostí v těchto lokalitách. Jestli to bude formou výstavby parkovacího domu nebo úpravou možných ploch, je otázkou diskuse a vzájemného konsensu většiny, která bude v novém zastupitelstvu.

  2. Usilovali byste o přemístění hlavní pobočky České pošty ve městě? Pokud ano, kam?

  Otázka, která dnes jistě trápí asi většinu Oušťáků. Přemístění z centra města, kde byla hlavní pobočka umístěná, je špatné řešení a toto řešení ještě umocňuje fakt, že tato pobočka šla do věžáku na okraji města bez parkovacích míst a špatného přístupu na tuto pobočku. Starší spoluobčané a invalidní mají s návštěvou problém. Pobočka je v prvním patře a přístup vozíčkářů vlastně skoro znemožněn. Naší snahou by bylo přemístění pobočky do jiných prostor. Pokud by nedošlo k dohodě se stávajícím majitelem předešlého objektu, který byl v centru města, jeví se jistě zajímavá možnost využití objektu rovněž v centru města, a tím je objekt bývalé Perly 01.

  3. Jak byste chtěli zastavit úbytek obyvatel ve městě?

  Město, které tzv. vymírá, má něco špatně nastavené. Špatná infrastruktura, špatná dostupnost všech základních potřebných institucí, špatná dopravní situace, úplné selhání nabídky pracovních příležitostí, nedostupnost veškerého zázemí pro děti a školáky, špatná nebo žádná zdravotní péče a v neposlední míře to nejdůležitější dostupnost bydlení pro mladé rodiny. SPD a nezávislí prosazují jako první bod našeho programu právě dostupnost bydlení. Jde o různé modifikace podpory bydlení, které jsou v silách města zabezpečovat, nebo zabezpečit. V první řadě dostupnost stavebních parcel. Druhou možností podpory je, že stavební parcely budou na náklady města zasíťované a třetí možností založení družstev s účastí města na podporu výstavby bytových domů.

  4. Co byste ve vedení radnice chtěli řešit v novém volebním období jako první?

  Těch prvních by bylo poměrně hodně. Bydlení, protože to je běh na dlouhou trať. Doprava, protože je stále v jakémsi provizóriu bez viditelného konce. Opravy a havárie určitě chápe asi každý, ale mělo by docházet ke sloučení investic tak, aby komunikace se, která byla opravena další rok nerozbila znovu!! To jistě není přístup toho správného hospodáře. Určitě přešetřit neziskové organizace, kolik a kam odchází peněz daňových poplatníků. No, a když už jsme u toho šetření, není možné nezmínit počet zaměstnanců, které město má. Víme, že tohle téma je velmi ožehavé, ale dá se řešit i tzv. lidskou formou, a tou je redukce tabulkových míst postupným odchodem do důchodu a následnou úpravou či přemístěním z jednoho odboru na jiný.

  Spustit audio