Pravidla soutěže Nalaďte si jaro

Toto je jediný dokument, jehož smyslem a cílem je stanovení úplných a podrobných pravidel soutěže Českého rozhlasu Pardubice s názvem „NALAĎTE SI JARO“. Tato pravidla mohou být měněna a upravována pouze a jedině s výslovným souhlasem provozovatele soutěže, kterým je Český rozhlas Pardubice.

Pravidla soutěže:
1. Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Pardubice sídlem Sv. Anežky České 29, Pardubice
530 02 (dále jen "provozovatel").

2. Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice na území Pardubického kraje od 2. 3. 2015 do 22. 3. 2015.

3. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.

4. Během celé „soutěžní“ doby bude stanice ve svém vysílání pouštět „jarní zvuk“(zpěv ptáků, sekání trávy, apod.), s větou „NALAĎTE SI JARO“. Jakmile tento zvuk posluchač uslyší, zavolá do vysílání na uvedené číslo. Moderátor položí posluchači jednu otázku, na kterou bude požadovat odpověď ANO nebo NE.
a) Odpoví-li volající správně, získává ihned cenu a je zařazen do losování o cenu hlavní
b) Odpoví-li volající nesprávně, bude zařazen „pouze“ do losování o hlavní cenu.
Do losování může být zařazen volající pouze jedenkrát, to znamená, že když posluchač v průběhu soutěže moderátorovi odpovídal na otázku (správně nebo nesprávně) – dovolal se do studia, nemůže být do soutěže znovu zařazen. Moderátor vždy uvede jméno volajícího a připíše ho do seznamu výherců.

5. V každém soutěžním dni může být odvysílán různý počet těchto znělek a může se tedy i zúčastnit různý počet soutěžících. V jednom dni tak může být odvysílán soutěžní zvuk vícekrát, anebo také žádný. Pro vysílání těchto zvuků nebude určen ani žádný pravidelný čas. Budou se vysílat nahodile. Za celé soutěžní období odezní znělka cca 50 krát.

6. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pondělí 23. 3. 2015. Hlavní cenou je benzínová sekačka HECHT.

7. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že v případě výhry si tyto ceny vyzvedne u provozovatele osobně dle dohody, nejpozději do sedmi dnů od vyhlášení výsledků soutěže tj. do 5. 4. 2015 včetně. Pokud si soutěžící tyto ceny nevyzvedne do stanoveného termínu, cena propadá ve prospěch provozovatele a soutěžící nemá další nárok na případnou finanční nebo jakoukoli jinou náhradu výhry.

8. Hlavní cenu provozovatel nezasílá poštou. Drobné ceny zašleme poštou.

9. Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a na internetových stránkách provozovatele (na adresách: http://www.pardubice.rozhlas.cz v době vyhlášení výsledků soutěže. Předání všech výher zajišťuje provozovatel.

10. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.

11. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

12. Soutěžící, který cenu nebo ceny převezme osobně na Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Pardubice, je povinen před převzetím ceny úplně, řádně a pravdivě vyplnit předávací protokol potvrzující řádné převzetí ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.

13. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Pardubice. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, partneři ani reklamní agentury ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.

14. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, odvolat, zastavit, prodloužit nebo posunout termín konání či bez náhrady úplně zrušit.

15. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Pardubice a vystaveno na internetové adrese http://www.pardubice.rozhlas.cz.

Sekačka na trávu - ilustrační foto

sekačka na trávu, sečení trávy