Soutěž o celodenní rodinné vstupné do pardubického aquacentra

29. červen 2017
Bazén

Léto dlažbu žhaví a my pro vás máme rodinné vstupné do Aquacentra Pardubice.

Jakmile se ve vysílání poledních Písniček od srdce ozve signál se sloganem „Léto dlažbu žhaví“, volejte naše studio 726 46 48 48. Pokud se dovoláte a pošlete prázdninový pozdrav někomu, koho máte rádi, celodenní rodinné vstupné do pardubického aquacentra je vaše. Signál budeme pouštět od 3. července mezi 12. a 13. hodinou.

Pravidla soutěže „Léto dlažbu žhaví“

Toto je jediný dokument, jehož smyslem a cílem je stanovení úplných a podrobných pravidel soutěže Českého rozhlasu Pardubice s názvem „Léto dlažbu žhaví“. Tato pravidla mohou být měněna a upravována pouze a jedině s výslovným souhlasem provozovatele soutěže, kterým je Český rozhlas Pardubice.

1. Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Pardubice sídlem Sv. Anežky České 29, Pardubice 530 02 (dále jen "provozovatel").

2. Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice na území Pardubického kraje od 3. 7. 2017 do 7. 7. 2017

3. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.

4. Během celé „soutěžní“ doby bude stanice ve svém poledním pořadu „Písničky od srdce“ pouštět „soutěžní signál - Léto dlažbu žhaví“. Pokud se dovoláte do studia tel.: 726 46 48 48 a pošlete pozdrav někomu, koho máte rádi nebo ho dokonce milujete, vyhráváte celodenní rodinné vstupné do AQUACENTRA PARDUBICE.

5. V každém soutěžním dni může být odvysílán různý počet těchto znělek a může se tedy i zúčastnit různý počet soutěžících. V jednom dni tak může být odvysílán soutěžní zvuk vícekrát, anebo také žádný. Jeden soutěžící se může této soutěže zúčastnit a vyhrát pouze jednou.

6. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v průběhu konání soutěže ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice – kdo správně odpoví, získává cenu.

7. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že v případě výhry si tyto ceny vyzvedne u provozovatele osobně dle dohody, nejpozději do 20. 7. 2017 včetně. Pokud si soutěžící tyto ceny nevyzvedne do stanoveného termínu, cena propadá ve prospěch provozovatele a soutěžící nemá další nárok na případnou finanční nebo jakoukoli jinou náhradu výhry.

8. Hlavní ceny provozovatel nezasílá poštou. Drobné ceny zašleme poštou.

9. Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a na internetových stránkách provozovatele (na adresách: http://www.pardubice.rozhlas.cz v době vyhlášení výsledků soutěže. Předání všech výher zajišťuje provozovatel.

10. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.

11. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

12. Soutěžící, který cenu nebo ceny převezme osobně na Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Pardubice, je povinen před převzetím ceny úplně, řádně a pravdivě vyplnit předávací protokol potvrzující řádné převzetí ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.

13. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Pardubice. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, partneři ani reklamní agentury ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.

14. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, odvolat, zastavit, prodloužit nebo posunout termín konání či bez náhrady úplně zrušit.

15. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Pardubice a vystaveno na internetové adrese http://www.pardubice.rozhlas.cz