Vytočte si dárek pod stromeček

11. září 2017
Vánoce na Regině

Od pondělí 19. prosince až do pondělí 26. prosince poslouchejte Český rozhlas Pardubice a jakmile uslyšíte signál "Český rozhlas Pardubice právě roztáčí vánoční kolo štěstí", zavolejte do studia na telefonní číslo 726 46 48 48 a vytočte si nákupy za tisíce a další skvělé dárky.

Pravidla soutěže Vánoční kolo štěstí:
Toto je jediný dokument, jehož smyslem a cílem je stanovení úplných a podrobných pravidel soutěže Českého rozhlasu Pardubice s názvem „Vánoční kolo štěstí“. Tato pravidla mohou být měněna a upravována pouze a jedině s výslovným souhlasem provozovatele soutěže, kterým je Český rozhlas Pardubice.

1. Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Pardubice sídlem Sv. Anežky České 29, Pardubice 530 02 (dále jen "provozovatel").
2. Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice na území Pardubického kraje od 19. 12. 2016 do 26.12. 2016. Soutěž je možné prodloužit až do 31.12.2016.
3. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.
4. Jakmile v období uvedeném v bodu 3 zaslechne soutěžící ve vysílání signál “Český rozhlas Pardubice právě roztáčí vánoční kolo štěstí” a zavolá jako první na telefonní čísla 726 46 48 48 nebo 726 46 48 49, dostane příležitost vytočit si na kole štěstí jeden z dárků. Vánoční kolo štěstí je umístěno na vysílacím pracovišti provozovatele a po výzvě posluchače s ním točí službu konající moderátor. Pokud padne některá z frekvencí, která nepatří ČRo PCE, posluchač okamžitě vyhrává cenu. Pokud padne jedna ze čtyř frekvencí, na kterých vysílá ČRo PCE, bude posluchač vyzván, aby jmenoval alespoň jednu z těchto frekvencí. Pokud odpoví správně, získává cenu a postup do slosování o jednu z hlavních cen soutěže (poukázka na nákup v obchodním centru GLOBUS BAUMARKT PARDUBICE). Pokud neodpoví správně, získá jen cenu a do slosování o hlavní výhru nepostupuje. Každý jednotlivý posluchač se může zúčastnit soutěže pouze jednou.
5. Losování hlavní výhry se uskuteční 26.12.2016 v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Pardubice. V případě prodloužení soutěže se další hlavní cena bude losovat 2.1.2017.
6. Signály se budou vysílat nahodile.
7. Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a na internetových stránkách provozovatele. Předání všech výher zajišťuje provozovatel.
8. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.
9. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
10. Soutěžící, který cenu nebo ceny převezme osobně v Sekretariátu Českého rozhlasu Pardubice, je povinen před převzetím ceny úplně, řádně a pravdivě vyplnit předávací protokol potvrzující řádné převzetí ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku, je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.
11. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Pardubice. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, partneři ani reklamní agentury ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.
12. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, odvolat, zastavit, prodloužit nebo posunout termín konání. A také ji bez náhrady úplně zrušit.
13. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v Sekretariátu Českého rozhlasu Pardubice a vystaveno na internetové adrese http://www.pardubice.rozhlas.cz.

Vánoční kolo štěstí