Jedeme do Prahy!

03181251.jpeg

Rozdáváme vstupenky  na jedinečné výstavy a koncerty.

Soutěžte s námi a udělejte si výlet do Prahy. Jakmile se v týdnu od 21. května v našem dopoledním vysílání ozve signál JEDEME DO PRAHY, volejte naše studio 726 46 48 48.

Pokud se dovoláte do živého vysílání, vyhráváte 2 vstupenky na jednu ze zajímavých akcí.

  • unikátní výstavu MUMIE SVĚTA
  • koncert Lary Fabian
  • vystoupení Elvis Presley Live on screen
  • představení na Letních shakespearovských slavnostech
Přijďte druhou květnovou sobotu přivítat letní turistickou sezónu na Pražský hrad. Zdarma bude přístupný nejen Starý královský palác a další návštěvnické objekty, ale nově i reprezentační prostory v Novém královském paláci

Pravidla soutěže JEDEME DO PRAHY 2018

Toto je jediný dokument, jehož smyslem a cílem je stanovení úplných a podrobných pravidel soutěže Českého rozhlasu Pardubice s názvem „JEDEME DO PRAHY“. Tato pravidla mohou být měněna a upravována pouze a jedině s výslovným souhlasem provozovatele soutěže, kterým je Český rozhlas Pardubice.

Pravidla soutěže:
1. Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Pardubice sídlem Sv. Anežky České 29, Pardubice 530 02 (dále jen "provozovatel").
2. Ceny věnoval provozovatel.
3. Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice na území Pardubického kraje od 21. 5. 2018 do 27. 5. 2018.
4. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.
5. Během celé "soutěžní“ doby bude stanice ve svém dopoledním vysílání pouštět signál JEDEME DO PRAHY. Jakmile tuto větu posluchači uslyší, zavolají do vysílání na telefonní číslo 726 46 48 48. V každém soutěžním dni může být odvysílán různý počet těchto znělek a může se tedy i zúčastnit různý počet soutěžících. V jednom dni tak může být odvysílán soutěžní zvuk vícekrát anebo také vůbec. Pro vysílání těchto zvuků nebude určen ani žádný pravidelný čas. Budou se vysílat nahodile v dopoledním vysílání. Jakmile se posluchač dovolá do živého vysílání, vyhrává 2 vstupenky na jednu ze zajímavých akcí (unikátní výstavu Mumie světa, koncert Lary Fabian, vystoupení Elvis Presley Live on screen, představení na Letních shakespearovských slavnostech)
6. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že v případě výhry si tyto ceny vyzvedne u provozovatele osobně dle dohody, nejpozději do 7 dnů od ukončení soutěže tj.
do 3. 6. 2018 včetně. Pokud si soutěžící tyto ceny nevyzvedne do stanovených 7 dnů, cena propadá ve prospěch provozovatele a soutěžící nemá další nárok na případnou finanční nebo jakoukoli jinou náhradu výhry.
7. Vstupenky po dohodě zašleme poštou.
8. Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a na internetových stránkách provozovatele (na adresách: http://www.pardubice.rozhlas.cz v době vyhlášení výsledků soutěže. Předání všech výher zajišťuje provozovatel.
9. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.
10. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
11. Soutěžící, který cenu nebo ceny převezme osobně na Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Pardubice, je povinen před převzetím ceny úplně, řádně a pravdivě vyplnit předávací protokol potvrzující řádné převzetí ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.
12. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Pardubice. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, partneři ani reklamní agentury ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.
13. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, odvolat, zastavit, prodloužit nebo posunout termín konání či bez náhrady úplně zrušit.
14. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Pardubice a vystaveno na internetové adrese http://www.pardubice.rozhlas.cz.