Na důchod se připravte raději s předstihem

Penzisté, senioři, důchodci tančí, tanec (ilustrační foto)
Penzisté, senioři, důchodci tančí, tanec (ilustrační foto)

Počet odpracovaných let potřebných k odchodu do starobního důchodu roste. Tak například žena se dvěma dětmi narozená v roce 1940 odcházela do starobního důchodu v padesáti pěti letech. U žen narozených v roce 1971 odcházejí do důchodu muži a ženy shodně v šedesáti šesti letech. Výjimku tvoří jen ženy s pěti a více dětmi.

Důchodový věk stanovuje v současnosti platný zákon o důchodovém pojištění. Pro zjištění důchodového věku a pro orientační výpočet starobního důchodu slouží důchodová kalkulačka která je dostupná na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

„Pokud chcete zjistit, kolik činí potřebná doba pojištění, rozhodující je právě ten rok, ve kterém dosáhnete důchodového věku. Před rokem 2010 činila tato doba pojištění potřebná pro odchod do starobního důchodu 25 let. Postupně se ale prodlužuje, v roce 2017 to je 33 let a po roce 2018 to bude 35 let,“ říká Jana Kolmašová z ČSSZ Pardubice.

Náhradní doba pojištění

Náhradní doba pojištění je životní období, kdy člověk sice neodvádí žádné pojistné, přesto se mu tato doba započítává do potřebné doby pojištění. Je to například doba studia, doba evidence u úřadu práce, doba vojenské služby v ozbrojených silách České republiky, doba péče o dítě, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně atd.

Informativní osobní list

Každý z nás může průběžně sledovat doby svého pojištění. ČSSZ na požádání vyhotovuje tzv. informativní osobní list důchodového pojištění. Z něj zjistíte, jaké doby pojištění má správa ve své evidenci, jaké vyměřovací základy a vyloučené doby jim odpovídají. Žádost o informativní list můžete zaslat i písemně na adresu: ČSSZ, odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08, Praha 5 s uvedení rodného čísla, jména a adresy. Údaje o své době pojištění můžete také zjistit online.

Podání žádosti o starobní důchod

Žádost o starobní důchod podává každý člověk osobně. Sepsat takovou žádost můžete nejdříve čtyři měsíce před datem, od kdy důchod požadujete přiznat. Později je to možné kdykoliv, zpětně lze důchod vyplatit maximálně za pět let. Žádost o starobní důchod sepisují okresní správy sociální zabezpečení. Je třeba se obrátit tam, kde máte trvalý pobyt.

Při podání žádosti je nutné předložit:

  • Občanský průkaz

  • Doklad o studiu či vyučení (výuční list, maturitní vysvědčení, index atd.

  • Doklady prokazující doby zaměstnání

  • Doklady prokazující výchovu dětí (rodné listy dětí)

  • Muži předkládají doklady o výkonu vojenské a civilní služby

Odchod do důchodu není povinnost, ale právo

Dosažení důchodového věku a splnění doby pojištění není důvodem k ukončení pracovního poměru. Když se rozhodnete dále pracovat, můžete pokračovat i po vzniku nároku na starobní důchod. Přesluhováním, neboli prací na procenta, si navyšujete procentní výměru důchodu. Je třeba si ale dobře promyslet, zda je to výhodnější, než pobírat důchod a přitom pracovat.

„Jako pracující starobní důchodce můžete pobírat důchod v plné výši a přitom si vydělávat jako dřív. Můžete vykonávat výdělečnou činnost, zaměstnavatel s vámi může uzavřít smlouvu na dobu určitou i neurčitou. Dnes už to není omezené, jako v minulosti. Ale je dobré, abyste si o přepočet důchodu žádali vždy po roce výdělečné činnosti, nikoliv až po několika letech nebo po ukončení zaměstnání, není povinností úřadu to hlídat,“ upozorňuje Jana Kolmašová.