Jak šlechta v Čechách přišla o půdu

11. červen 2017

Po první světové válce změnila třetina půdy své majitele. Z rukou šlechty přešla do majetku středních a malých rolníků. První pozemková reforma byla jedním ze základních pilířů vznikajícího československého státu.

O úpravě půdního vlastnictví se uvažovalo už na počátku 20. století. Nesrovnatelné vlastnické poměry mezi velkostatkáři a malorolníky vyvolávaly sociální nepokoje. Po první světové válce patřila třetina veškeré půdy na území nové republiky velkostatkům, které vlastnila především šlechta. Venkov přitom hladověl po půdě. Lid bylo nutné utišit, a to rychle, protože z Ruska se šířila bolševická revoluce. I proto na přerozdělení půdy velkostatkáři přistoupili. Přestože proti jejímu průběhu protestovali na všech úrovních.

Stát vyplácel třetinu skutečné ceny

Pozemková reforma proběhla v letech 1919 až 1938. K tomuto účelu byl založen Státní pozemkový úřad. Od velkostatkářů byla vykoupena zemědělská půda nad 150 hektarů a 250 hektarů celkové půdy. Ta byla následně odprodána středním a drobným rolníkům. Takto změnily majitele 4 milióny hektarů půdy. Vyvlastněné pozemky byly původním majitelům zaplaceny, ovšem za předválečnou cenu, která byla asi třetinová, než tržní poválečná.

Pomník u Starých  Ždánic

Odčiňujeme Bílou horu

Pozemková reforma nastolila větší sociální rovnost na vesnicích. Noví majitelé dokonce reformě stavěli pomníky, aby se na tyto revoluční změny nezapomnělo. Často tehdy z úst politiků znělo heslo: „Odčiňujeme Bílou horu,“ ve smyslu bereme si zpět naši zemi z rukou cizácké šlechty. Toto tehdy líbivé populistické heslo ale nespravedlivě zapomínalo na starou českou šlechtu a také na podporu, které se od šlechty dostalo národnímu obrození.

Aristokraté přišli po založení samostatného Československa o své šlechtické tituly a všechny společenské výhody. Nesměli většinou vstupovat do státních služeb, zastávat vyšší posty v armádě, ani v úřednickém aparátu.

Stříbrná svatba, Franz Josef Auersperg Vilemína Kinská

Během pozemkové reformy přišli v průměru o polovinu půdy a výnosy z ní. Šlechta zchudla, mnoho honosných vesnických sídel ztratilo v té době hospodářské opodstatnění a budovy začaly upadat. Na druhou stranu, šlechta za vyplacené náhrady, přestože byly nízké, ve třicátých letech některá sídla opravila a velmi často zrekonstruovala rodinné hrobky. Byl to projev rodinné identity v nových společenských podmínkách první republiky.

František Udržal - sedlák z Dolní Rovně

Na statku v Dolní Rovni se 3. ledna 1866 narodil František Udržal, známý prvorepublikový politik, který se už ve třiceti letech stal poslancem zemské rady, později říšské rady ve Vídni. V samostatném československém státě byl sedm let ministrem obrany a také ministerským předsedou. Spolu s Antonínem Švehlou byl strůjcem pozemkové reformy a jejím hlavním propagátorem.

František Udržal

Z Dolní Rovně vytvořil František Udržal vzorovou vesnici. Už v roce 1900 bylo ve vsi telefonické spojení, o dvanáct let později elektrika a ještě před první válkou vodovod. V třicátých letech užv Rovni stála hospodářská škola, sokolovna a měšťanská škola s útulkem. František Udržal se přátelil s mnoha vysoce postavenými politiky, několikrát ho v Rovni navštívil i prezident Masaryk.

autor: KSA
Spustit audio