Kdo má nárok na starobní důchod v roce 2018?

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Důchodci (ilustrační foto)

V roce 2018 vznikne nárok na starobní důchod lidem, kteří dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 34 let. Splnění těchto podmínek však neznamená povinnost o důchod žádat, ani není důvodem k ukončení výdělečné činnosti, tedy pracovního poměru či podnikání.

„Aby mohli lidé tzv. odejít do starobního důchodu, musí získat alespoň 34 let doby důchodového pojištění (odpracovaných let), do které se podle zákonných pravidel započítávají náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, základní vojenská služba, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby aj.),“ říká pracovnice ČSSZ Pardubice Jana Kolmašová.

Datum důchodového věku lidé snadno zjistí pomocí důchodové kalkulačky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), najdou ji na webu ČSSZ.

Kdo v roce 2018 dosáhne důchodového věku

 • muži narození v listopadu až prosinci 1954 a v lednu až srpnu 1955
 • bezdětné ženy narozené v květnu až prosinci 1955
 • ženy narozené v květnu až prosinci 1956, které vychovaly jedno dítě
 • ženy narozené v květnu až prosinci 1957, které vychovaly dvě děti
 • ženy narozené v květnu až prosinci 1958, které vychovaly tři či čtyři děti
 • ženy narozené v květnu až prosinci 1959, které vychovaly pět a více dětí

Kdy žádat o starobní důchod

Žádost lze podat nejdříve 4 měsíce přede dnem, od kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat. Je-li žádost podána v období pátého měsíce přede dnem, od kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat, přeruší ČSSZ řízení a pokračuje v něm z moci úřední až od prvního dne, kdy mohla být žádost podána (viz věta první).

Je-li žádost podána ještě dříve, ČSSZ řízení zastaví. Nárok na důchod nezaniká uplynutím času. Za předpokladu, že byly splněny podmínky nároku, lze důchod přiznat zpětně. Nárok na výplatu důchodu je však časově omezen, výplatu lze přiznat nejvýše pět let zpětně od uplatnění nároku.

Uvedené neplatí pro tzv. předčasný starobní důchod, který lze přiznat nejdříve ode dne uplatnění žádosti.

Doklady k sepsání žádosti:

 • Průkaz totožnosti, tedy občanský průkaz (u cizinců pas či povolení k pobytu)
 • Doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném)
 • Muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby, civilní službě.
 • Ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí pro snížení věkové hranice nebo pro zhodnocení doby péče o dítě (rodné listy dětí, výpis z matriky) i osvojených nebo dětí, které převzaly do péče nahrazující péči rodičů;(případně rozsudek soudu).
 • Pokud vykonával občan zaměstnání v cizině, předkládá o tomto svém zaměstnání doklady, které vlastní, a zároveň v žádosti uvádí název a adresu cizozemského nositele pojištění a cizozemské číslo pojištění.
 • K žádosti je rovněž nutno předložit evidenční list důchodového pojištění obsahující údaje o poslední době zaměstnání, které ještě nebyly do ČSSZ předány. Tento evidenční list předkládá zaměstnavatel na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ.
 • Dále se předkládají doklady o náhradních dobách pojištění a o dobách pojištění, které ČSSZ nemá v evidenci. Nemá-li žadatel žádné doklady k dispozici, postačí k sepsání žádosti o důchod pouze platný doklad totožnosti, případně vyplněný a bankou potvrzený tiskopis pro výplatu důchodu na účet.

Důchod je možné vyplácet několika způsoby

 • na účet důchodce nebo jeho manžela/manželky u peněžního ústavu,
 • v hotovosti (tento způsob je zpoplatněn za každou splátku důchodu částkou 21 Kč, o tento poplatek je pak vyplácený důchod nižší) na adresu bydliště prostřednictvím České pošty. Způsob výplaty si budoucí důchodce volí při sepisování žádosti o důchod,
 • na účet zařízení sociálních služeb.

Výplata důchodu poukazem na účet je v ČSSZ Praha realizována pouze v těch případech, kdy příjemce důchodu o tento způsob výplaty požádá prostřednictvím předepsaného tiskopisu potvrzeného bankou. Tiskopisy žádostí je možné získat na OSSZ/PSSZ/MSSZ a z webových stránek ČSSZ.

Povinnost oznámení změny trvalého pobytu

Občan má také povinnost do 8 dnů oznámit písemně změnu trvalého pobytu ČSSZ Praha, buď prostřednictvím příslušné OSSZ, nebo sám dopisem.

Pro nesplnění povinnosti občana ohlásit změnu trvalého pobytu umožňuje ČSSZ zastavení výplaty důchodu nebo z důvodu nepřevzetí tří po sobě následujících splátek důchodu vypláceného v hotovosti.

O přiznání důchodu musí vědět i zdravotní pojišťovna. „Ano, informaci o tom, že byl žadateli přiznán důchod, je třeba oznámit zdravotní pojišťovně, u které je klient registrován. Za důchodce, kteří při pobírání důchodu nejsou výdělečně činní, platí zdravotní pojištění stát,“ říká Jana Kolmašová.

S výší svého důchodu nemusíte souhlasit 

Na jak vysoký starobní důchod máte nárok, se dozvíte z písemného rozhodnutí, které Vám zaslala ČSSZ na základě podané žádosti o dávku důchodového pojištění. Pokud s ním nesouhlasíte, můžete podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho doručení, a to buď přímo k ČSSZ, nebo prostřednictvím OSSZ/PSSZ/MSSZ.

O námitkách rozhoduje ČSSZ, přičemž může rozhodnout i v neprospěch účastníka. Proti rozhodnutí o námitkách je přípustná žaloba ve správním soudnictví. Žalobu je  nutno podat u místně příslušného krajského soudu do dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí o námitkách.