Komunální volby 2022 - speciál z Pardubic

14. září 2022 18:04

V letošním roce kandiduje v Pardubicích 9 politických subjektů.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky:

 1. Jak byste řešili problémy s parkováním místních i dojíždějících ve městě?
 2. Jak se stavíte k plánu na stavbu multifunkční sportovní haly na pardubickém dostihovém závodišti?
 3. Máte plán (vizi), jak do budoucna zamezit přehřívání města v souvislosti s klimatickými změnami?
 4. Jak byste řešili situaci ohledně nefunkčního podchodu na náměstí Republiky?

  Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

  Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

  Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

  Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Pardubicích:

  ANO 2011

  1. Jak byste řešili problémy s parkováním místních i dojíždějících ve městě?

  Parkování místních a dojíždějících spolu velmi úzce souvisí. Když vyřešíme dojíždějící, tak se zlepší situace místním. V zájmu města je určitě vybudovat či jinak zajistit dostatek parkovacích ploch jako jsou parkovací domy a také záchytná parkoviště na okraji města. Aby však dojíždějící tyto možnosti parkování skutečně využívaly, je zcela nezbytné zavést prakticky celoměstský systém rezidenčního parkování. Tím neříkám, že by rezidenti měli začít platit nějaké horentní sumy za parkovací karty, minimálně za první auto by částka měla být spíše symbolická. Je však třeba znevýhodnit návštěvníky. Jedině pokud se dojíždějícím vyplatí zaplatit za užití pro něj vhodného parkoviště, se uleví i místním. Součástí tohoto řešení by mohla být i motivace pro ty, kteří tam auto odstaví, v podobě zvýhodněného tarifu v MHD. Na ten by získali nárok právě při zaplacení za parkování na záchytném parkovišti.

  2. Jak se stavíte k plánu na stavbu multifunkční sportovní haly na pardubickém dostihovém závodišti?

  Náš zastupitelský klub se k této investici již dříve hlásil. Osobně si myslím, že odmítat soukromou investici takového rozsahu by byla hloupost. Chápu, že panují určité obavy ohledně narušení tradic dostihů, či genia loci celého areálu. Je ale potřeba si říct, že bez určitého zatraktivnění a hojnějšího využívání by také za pár let žádné závodiště být nemuselo. Architektura a obsah toho projektu by mohly závodiště zatraktivnit a dávat budoucí směr a vizi jeho rozvoji. Samozřejmě je důležité do celého procesu aktivně zapojit i Dostihový spolek a brát zřetel na jeho požadavky. Pokud by tedy k výstavbě mělo dojít, o závodiště strach nemám. Za opravdu důležitou v této souvislosti považuji spíš otázku, co bude se stávající halou.  Bez toho, že město bude znát provozně-ekonomický model bez hokeje, se dá jen těžko rozhodnout o prodeji pozemků pro novou halu.

  3. Máte plán (vizi), jak do budoucna zamezit přehřívání města v souvislosti s klimatickými změnami?

  Řešením je kvalitní údržba, obnova staré a výsadba nové zeleně. Zejména stromů a keřů všude tam, kde to je alespoň trochu možné. Chci dbát, a snažím se o to již nyní, aby se v každém nově připravovaném projektu počítalo se zelení od prvotní myšlenky. Aby na její kvalitní založení musel projektant myslet od začátku a aby politici neuvažovali tak, že kvůli sítím je to složité a drahé, a tak to prostě vynecháme. Inženýrské sítě nemají být vnímány jako nepřekonatelná překážka, přeložit se dá prakticky cokoliv, je to jen otázka peněz a času. Spoustu rekonstrukcí a zejména výsadbu řeší městské obvody. Tam je třeba zajistit co nejlepší komunikaci s městem a ideálně zavést závazné celoměstské standardy. Aby obvody byly schopny, a hlavně ochotny realizovat projekty s kvalitní výsadbou, včetně přeložek sítí, využití tzv. prokořenitelných buněk či jiných kvalitních způsobů zakládání zeleně a také zakomponováním prvků modrozelené infrastruktury, potřebují nějakou motivaci a pomoc. Právě proto bych... (zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

  4. Jak byste řešili situaci ohledně nefunkčního podchodu na náměstí Republiky?

  Osobně považuji podchod za bezpečnější a pohodlnější způsob překonání frekventované komunikace. Na druhou stranu je třeba si uvědomit v jakém je podchod technickém stavu a co vše by jeho znovuzprovoznění obnášelo. Oprava, stavební úpravy a zajištění bezbariérovosti, to vše by pravděpodobně znamenalo obrovské výdaje z rozpočtu s relativně malou přidanou hodnotou. Podchod také není příliš přátelským řešením pro cyklisty. V okamžiku, kdy by fungoval jak podchod, tak přechod, což většina z nás dobře pomatuje, nebude podchod téměř využíván.  Za rozumné tedy považuji prostor podchodu zakonzervovat a jeho nadzemní část zdemolovat. Následně se zaměřit na řešení dopravy v celém prostoru náměstí. Samozřejmě se zde nabízí vrátit se k vizi zahloubení dopravy v úseku od Sukovy třídy až po křižovatku Karla IV. To by možná řada lidí uvítala, ale pokud tehdejší odhady velmi optimisticky hovořily o částce lehce přes 150 milionů a někteří odborníci později uváděli spíše 400 milionů korun, při dnešních cenách... (zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

  Komunistická strana Čech a Moravy

  1. Jak byste řešili problémy s parkováním místních i dojíždějících ve městě?

  Parkování je dlouhodobým, žel zhoršujícím se problémem. Obecným trendem je vznik záchytných parkovacích a odstavných ploch na okrajích měst, do parkovného by měla být zahrnutá i cena jízdenky MHD. Vytvoření pomyslného přestupního terminálu naMHD. Toto jsme nedokázali prosadit přes nesčetná upozorňování na naléhavost řešení. S přibývajícím časem se možnosti takovéhoto řešení zužují, ale stále jsou. Zlepšit situaci v centrální části města pomůže výstavba parkovacích domů u zimního stadiónu, u Domu hudby i u Automatických mlýnů. Řešením parkování pro dojíždějící i občany z okrajových části města určitě bude výstavba parkovacího domu v ulici K Vápence v napojení na vlakovou dopravu. Komplikace v dopravě a s parkováním lze částečně zmírnit efektivnějším využitím veřejné dopravy, která by měla být levnější než placené parkovné v exponované oblasti. Na druhou stranu považujeme za nezbytné zajistit parkovací kapacity v okolí velkých zdravotnických zařízení, např krajské nemocnice

  2. Jak se stavíte k plánu na stavbu multifunkční sportovní haly na pardubickém dostihovém závodišti?

  Zásadně nesouhlasím na tomto místě, neboť pardubické závodiště považuji za náš klenot, který nás reprezentuje nejen doma, ale i v zahraničí a jako celek by měl být chráněn pro svoji unikátnost.

  3. Máte plán (vizi), jak do budoucna zamezit přehřívání města v souvislosti s klimatickými změnami?

  Slunečníkem město nepřekryjem, ale dostatek vodních prvků a veřejné zeleně vytvoří klima snesitelnější. Proto je i nutné nezahušťovat výstavbu na úkor veřejné zeleně, do každého dopravního projektu, ale i jiných, zahrnout výsadbu stromů či keřů, travnaté pásy a popřípadě i "zelené střechy" nebo i " zelené sloupy". S tím souvisí i zadržování dešťové vody právě k péči o veřejnou zeleň. S rozumem chránit i stávající zeleň při rekonstrukcích a opravách veřejných prostranství a silnic.

  4. Jak byste řešili situaci ohledně nefunkčního podchodu na náměstí Republiky?

  Jednoduše, obnovit jeho funkčnost a to i třeba doplnit v této části města o veřejné toalety. Určitě by to ocenily občané v historické části města a provozovatelé restaurací, zejmena při konání akcí na Pernštýnském náměstí a samozřejmě i návštěvníci města a turisté.

  NAŠE PARDUBICE - "Nechme město rozkvést"

  1. Jak byste řešili problémy s parkováním místních i dojíždějících ve městě?

  Prostor ve městě je příliš cenný. Proto ho musíme začít využívat ve více patrech nad sebou. Rádi bychom parkování přesunuli z ulic do parkovacích domů a vysvobodili tak veřejný prostor ze zajetí stojících automobilů. Na vhodných místech lze použít podzemní parkování jako třeba v Drážďanech. Víme, že je to finančně náročné, ale když město má na stavbu stadionu pro pár lidí, tak snad bude i na parkování pro všechny. Uvolní se tak místo pro nové stromy a vůbec pro adaptační opatření města proti horku. Na některých místech lze místo podélného zvolit šikmé stání. Druhá část této odpovědi spočívá v tom, že bychom rádi podpořili jiné způsoby dopravy, které nejsou náročné na parkování. Lepší napojení cyklostezek, další mosty, lávky a podchody, které učiní město mnohem prostupnější tak, aby pohyb autem byl až ten druhý nejvýhodnější. S touto otázkou souvisí i využívání analytických dat pro ovlivňování dopravního chování a zahájení spolupráce s Dopravní fakultou naší univerzity.

  2. Jak se stavíte k plánu na stavbu multifunkční sportovní haly na pardubickém dostihovém závodišti?

  Jednoduchá odpověď. Situace je taková, že plány na stavbu haly na dostihovém závodišti byly zastaveny. Pokud bude vznikat, tak na jiném místě, což se momentálně řeší. Když to bude soukromá stavba, tak ať si ji developer postaví za své prostředky, když město nebude dojnou krávou, jak je často zvykem. Musí se, ale respektovat zásadní otázky urbanismu, aby se nová stavba nestala problémem pro město. Pokud vznikne, tak je potřeba řešit jak využít současnou halu, aby se nestala finanční koulí na pomyslné noze města, ale sloužila mu k rozkvětu třeba tak, že místo profesionálních hokejistů ji zaplní veřejnost a děti ze škol, čímž se maximálně využije.

  3. Máte plán (vizi), jak do budoucna zamezit přehřívání města v souvislosti s klimatickými změnami?

  Je to pro nás stěžejní téma již od roku 2018 a na rozdíl od jiných stran jsme ho chtěli řešit činy, nikoli sliby. Snad už si občané uvědomí, že je potřeba s tím něco dělat. Jinak se upečeme. Náš plán zahrnuje výsadbu 15 724 kvetoucích keřů a stromů, které zastíní přehřívající se asfalt v našich ulicích. Dále vytvoření vsakovacích ploch během rekonstrukcí ulic, chodníků a veřejných prostor, aby ony stromy měly z čeho brát vodu. Pro novou výsadbu musí být upřednostněny odolné druhy dřevin. Vhodné betonové stěny by měly být porostlé popínavými rostlinami. Ploché střechy budeme postupně měnit na střechy zelené. Proto máme na kandidátce člověka, který se tímto zabývá. Vrátíme stromy do ulic tím, že při opravách ulic zahájíme stavbu kolektorových systémů, které umožní uvolnit podzemní prostor pro kořeny stromů. Musíme se na změnu klimatu připravit jinak bude hůř. Zavádění celého souboru adaptačních opatření nebude hned a nebude levné, ale už nutně musíme začít.

  4. Jak byste řešili situaci ohledně nefunkčního podchodu na náměstí Republiky?

  Po dostavbě severovýchodního obchvatu, doprava v tomto místě bude menší a díky tomu podchod nebude potřeba opravovat, ale bude moci být finálně zrušen. Díky nižšímu provozu celý prostor náměstí Republiky tak dostane šanci na to, aby se stal více lidsky přívětivým a obyvatelé zde chtěli trávit více času. Další stromy, květinové záhony celý prostor zkrášlí. Aby došlo k propojení centra města se starým městem, rádi bychom otevřeli otázku vybudování podjezdu pro automobilovou dopravu pod náměstím Republiky.

  Piráti: 42projektu.cz

  1. Jak byste řešili problémy s parkováním místních i dojíždějících ve městě?

  V první řadě budeme tvořit město takové, kde lidé potřebují auto co nejméně. S výborně fungující hromadnou dopravou, integrovanou přes hranice města. A s ulicemi přívětivými pro chodce a cyklisty.
  (Kdybychom každou desátou jízdu autem po Pardubicích přesedli na kolo, intenzita autodopravy by klesla o 10 %. To by prakticky znamenalo konec dopravních zácp v Pardubicích. I když jezdíme autem, z rozvoje dalších způsobů dopravy budeme profitovat. Budeme mít volnější ulice. To není sci-fi, to je stokrát ověřená pravda z jiných měst.)

  Systém rezidentního parkování chceme rozšířit na většinu území městských obvodů I, II, III a V a do Pardubiček. Využijeme v tom zkušenosti z jiných měst. Například z Brna, kde při jeho zavádění proběhla kompletní revize dopravního značení a zavádění zón 30. Díky tomu se podařilo zlegalizovat maximum parkovacích míst bez stavebních úprav komunikací a zároveň zajistit bezpečnost provozu i pro přecházející chodce a cyklisty v cykloobousměrkách.

  Pro dojíždějících budeme... (zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

  2. Jak se stavíte k plánu na stavbu multifunkční sportovní haly na pardubickém dostihovém závodišti?

  Ke spolupráci města s panem Dědkem jsme byli kritičtí již v tomto končícím volebním období, kdy byla podepsána nevýhodná akcionářská smlouva a kolem prodeje akcií se táhnou právní spory. Město má navíc vlastní halu, do které investovalo stovky milionů korun a kterou se panu Dědkovi zavázalo dále rozvíjet. Její umístění bylo také jedním z argumentů pro stavbu fotbalového stadionu v centru města, se kterou jsme nesouhlasili. Dále jsou tu náklady na zkapacitňování infrastruktury, které by město muselo nést, opominout nemůžeme ani dopady na dostihový sport. To jsou základní argumenty, kvůli kterým se k výstavbě stavíme skepticky. Pro město a jeho obyvatele vidíme jiné, důležitější priority než je výstavba nových hal pro profesionální sport.

  3. Máte plán (vizi), jak do budoucna zamezit přehřívání města v souvislosti s klimatickými změnami?

  Každý vzrostlý strom funguje nejen jako slunečník (vrhá stín), ale taky jako zvlhčovač vzduchu a klimatizace. Stromy totiž odpařují z listů vodu, přičemž přijímají teplo z okolí, a tím ho ochlazují.

  V první řadě zásadně změníme přístup k rekonstrukcím ulic. Stávající stromy začneme konečně brát vážně jako jednu ze zásadních hodnot území při plánování rekonstrukcí. Budeme vždy vyžadovat prověřování takových řešení, která umožní vzrostlé stromy zachovat na místě. Nezbytnou součástí všech staveb musí být projekt ochrany stávajících stromů a ploch zeleně v průběhu stavby.

  Zároveň chceme v oblasti klimatu postupovat opravdu systémově. Proto vstoupíme do Paktu starostů a primátorů a pořídíme adaptační strategii města, jak to už udělala například i Chrudim.

  4. Jak byste řešili situaci ohledně nefunkčního podchodu na náměstí Republiky?

  Podchod na náměstí Republiky už nebudeme potřebovat. Je to pozůstatek doby, kdy i v centrech měst museli lidé ustupovat autům. My vrátíme náměstí Republiky lidem. V roce 2025 se má po několikerých odkladech otevřít severovýchodní obchvat města pro auta.

  Začneme se okamžitě připravovat na okamžik, kdy se část aut, která úplným centrem města dnes jen projíždějí, přesune na obchvat. Bude to jedinečná příležitost znovu propojit historické centrum, novodobé centrum a zámecký park. A náměstí Republiky udělat znovu přívětivé pro lidi, jako kdysi, než nám přes něj komunisti postavili „dálnici“.

  Uspořádáme urbanisticko-architektonickou soutěž na nové pojetí náměstí včetně jeho napojení na Tyršovy sady a Zámek Pardubice na jedné straně a Smetanova náměstí vedle divadla na straně druhé. Vše budeme směřovat k termínu otevření obchvatu v roce 2025.

  SPD a nezávislí s podporou Trikolory

  1. Jak byste řešili problémy s parkováním místních i dojíždějících ve městě?

  Máme těžké dědictví novodobé výstavby – sídliště Dubina a Polabiny. V dnešní době, kdy na 1 osobu ve  městě  připadá 1,4 auta (+vozový park MHD a auta firem) je otázka  parkování velice palčivým problémem. Největší problém není tranzit přes město, ale vnitřní doprava. Po 18 h. v centru   města není kde zaparkovat.

  Není jiné řešení než budovat parkování pod stávajícími ulicemi i za cenu velkých nákladů.  Záchytná parkoviště s navazující MHD budou malou záplatou. Kolik musíme postavit parkovacích domů pro řešení parkování v Polabinách a na Dubině ? Město takové studijní koncepční odhady nemá. Budeme prosazovat zadaní a zveřejnění takové  studie do 1 roku.

  2. Jak se stavíte k plánu na stavbu multifunkční sportovní haly na pardubickém dostihovém závodišti?

  Ekonomická návratnost této investice je cca 50-80 let. Nevím jak dlouho ještě má v plánu soukromý investor podnikat, ale průměr života v této republice je 76-82 let. Berte to jako bonmot.

  Vidím jako velkou podnikatelskou chybu výběr lokality této stavby, která dle územního plánu není a nebude napojena na dálniční síť. To je absolutní podmínka tak velkorysého podnikatelského záměru.

  3. Máte plán (vizi), jak do budoucna zamezit přehřívání města v souvislosti s klimatickými změnami?

  Musíme měnit města s parčíkem na města v parku. Sázet vzrostlou zeleň (lípy, duby, jasany, borovice) a ne keříky.

  Kam zmizely mnohaleté aleje? Ano, stojí tam stožáry veřejného osvětlení. Zvětšení vodních ploch, odstranit železná potrubí, vytvořit přírodní vodoteče s možnosti přirozeného odpařování pozemních vod.

  4. Jak byste řešili situaci ohledně nefunkčního podchodu na náměstí Republiky?

  Je to ostuda celého města. Okamžitě začneme s opravou podchodu: nové eskalátory vhodné pro maminky s kočárkem a invalidní vozíky. V samotném přechodu vybudujeme veřejné záchody, to je naprosto nepředstavitelné, že krajské město nemá v této lokalitě fungující WC.

  SPOLEČNĚ PRO PARDUBICE (Pardubáci společně, Sdružení pro Pardubice, Pardubice pro lidi)

  1. Jak byste řešili problémy s parkováním místních i dojíždějících ve městě?

  Jedná se o jedno z našich hlavních témat. Plánujeme začít stavět parkovací domy v několika částech města najednou a to buď investicí města nebo podporou soukromých investorů. Na velkých sídlištích chceme zkapacitnit stávající parkoviště, například přístavbou jednoho patra s využitím zelených střech, což je další zásadní téma. Využijeme chytré dopravní technologie pro řešení denních situací v dopravě a parkování. Vybudujeme několik parkovišť P+R na okraji města, kde dojíždějící pohodlně zaparkují a v rámci ceny parkování budou mít k dispozici jízdenku na MHD.

  2. Jak se stavíte k plánu na stavbu multifunkční sportovní haly na pardubickém dostihovém závodišti?

  Určitě se nechceme stavět do role toho, kdo brání komukoliv v investování soukromých peněz v Pardubicích. To by bylo špatně. Bohužel, nejprve měla přijít hlubší diskuse o finanční spoluúčasti města k projektu nové haly, která může být hodně vysoká (dopravní napojení atd.) Myslíme si, že stávající městská aréna nabízí dostatečné možnosti pro její rozvoj, rozšíření a využití. Město ji nemůže jen tak nechat být! Celá lokalita kolem stávající arény má obrovský potenciál pro rozvoj.

  Náš pohled na budoucnost Závodiště je zároveň takový, že ho chceme výrazně opravit a rekonstruovat. Je nutné investovat do nového zázemí dostihů. Vždyť dostihy jsou klenotem Pardubic. Jako doprovodná činnost by tu mohl vyrůst rodinný park, prostor pro festivaly a koncerty, farmářské trhy a podobně.

  3. Máte plán (vizi), jak do budoucna zamezit přehřívání města v souvislosti s klimatickými změnami?

  Tohle je opravdu důležité téma, na které je potřeba zaměřit síly. Naše hnutí má plán jak zásadně změnit přístup města k energiím, teplu a ekologii a tím výrazně změnit jeho reakce na klimatické změny. Jednoznačně podpoříme postupnou výměnu vozového parku Dopravního podniku na ekologická vozidla. Město musí mít také ekologický zdroj energie a tepla. Budeme prosazovat výstavbu ekologického zdroje pro recyklaci komunálního odpadu, který zpětně dodá teplo a energii našemu městu ihned, nebudeme čekat až na termín roku 2030, který je dán zákonem. Určitě podpoříme instalace fotovoltaických panelů a těchto systémů pro novou městskou i soukromou výstavbu. V neposlední řadě je potřeba se věnovat zvýšené výsadbě stromů a zakomponování vodních prvků do města. S tím souvisí i náš plán na výstavbu parkovacích domů či zkapacitnění parkovišť na velkých sídlištích, kde se počítá již se zelenými střechami.

  4. Jak byste řešili situaci ohledně nefunkčního podchodu na náměstí Republiky?

  Podchod obnovit, tím pádem se zruší přechod a semafory přes silnici a uvolní se dopravě. Druhý přechod je kousek vedle u kostela Sv. Bartoloměje, což je plně postačující. Navíc kvalitně opravený podchod odbaví všechny pěší pohodlně.

  SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

  1. Jak byste řešili problémy s parkováním místních i dojíždějících ve městě?

  V centru města musí mít přednost rezidentské parkování, poté návštěvnické a zaměstnanecké. K tomu máme dva nástroje: určení ploch pro jednotlivé typy parkování a nastavení optimální cenové hladiny za parkovné.

  Výstavba parkovacích domů není možná bez nastavení optimální cenové hladiny parkovného v jejich okolí. Pardubice mají výhodu, že město má celý parkovací systém pod kontrolou a výnosy může navracet do financování nových parkovacích ploch a jejich provozu.

  Pro parkovací zónu sídlištního typu by měl systém vycházet z počtu bytových jednotek a počtu parkovacích míst.

  První rezidentní karta (není podstatné, jestli se jedná o vlastní nebo služební auto, auto rodičů, leasing atd.) by měla mít výrazně zvýhodněný tarif. Právo na ni by mělo vycházet ze samotné existence bytu, nikoli z trvalého bydliště.

  Druhé a další auto evidované na stejnou bytovou jednotku bude zpoplatněno progresivním tarifem.

  Zaměstnanci dojíždějící do města by měli mít možnost zaparkovat na okraji za přijatelnou cenu.

  2. Jak se stavíte k plánu na stavbu multifunkční sportovní haly na pardubickém dostihovém závodišti?

  Pokud přijde jakýkoli investor s plánem investovat v Pardubicích více než tři miliardy korun, je naší povinností se tímto návrhem vážně zabývat a zvážit všechny klady a zápory této investice pro město a jeho občany.

  Jsme pro pokračování jednání o vybudování nové multifukční sportovní haly soukromým investorem s důrazem na respektování zájmů města a zachování všech funkcí dostihového závodiště včetně možnosti jeho budoucího rozvoje.

  Město by se na této investici nemělo finančně podílet.

  Součástí úvah musí být také budoucnost a využití stávající multifunkční haly.

  Jednou ze zásadních věcí je dopravní obslužnost území, které tato případná stavba ovlivní.

  3. Máte plán (vizi), jak do budoucna zamezit přehřívání města v souvislosti s klimatickými změnami?

  Snižování vlivu tepelných ostrovů na klima ve městě považujeme za velmi důležité a na základě tepelné mapy byla vytipována místa, která se nejvíce přehřívají.

  Ke snižování tepelné zátěže města bude nutné přistupovat postupně a využívat připravované rekonstrukce veřejných ploch, neboť jednorázové odstranění tepelných ostrovů nelze uskutečnit. 

  Součástí našeho programu, jak zamezit přehřívání města, je maximální péče o stávající městskou zeleň, investice do nové výsadby dřevin, podpora biodiverzity a rozšiřování ploch zeleně na pozemcích města a podpora vzniku zelených střech a fasád.

  Na vhodných místech budeme také podporovat vsakování a případně zachytávání srážkové vody k dalšímu využití. Proto vytvoříme nástroj, který zjednoduší umísťování záchytných zařízení srážkové vody na městských pozemcích i pro další subjekty (např. bytové domy – společenství vlastníků). Cílem je, aby v konkrétní vhodné lokalitě byl dostatek vláhy pro veřejnou zeleň.

  4. Jak byste řešili situaci ohledně nefunkčního podchodu na náměstí Republiky?

  Bývalý podchod potřebuje pro znovuotevření (při jakékoli funkci) generální opravu. Ta se bude muset provést při uzavírce vždy dvou jízdních pruhů na přilehlé komunikaci na několik týdnů. Aby nedošlo k zásadnímu omezení dopravy, je třeba, aby se k rekonstrukci přistoupilo až po dobudování severovýchodního obchvatu.

  Po doplnění světelné signalizace o nový řadič je nyní přecházení výrazně komfortnější než dříve a provést tuto opravu jen z důvodu obnovení funkce podchodu už dnes neodpovídá moderním trendům, kdy se preferuje nechat chodce na povrchu.

  Ani architekti a urbanisté nepočítají se zachováním ne zrovna povedené konstrukce zastřešení podchodu při svých plánech na revitalizaci nám. Republiky.  

  Zároveň je nesmyslné tento prostor v centru města zasypat a úplně odstranit.

  Preferujeme tedy obnovu prostor pro komerční využití nebo využití pro potřeby města.

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  1. Jak byste řešili problémy s parkováním místních i dojíždějících ve městě?

  Především vybudováním parkovacích domů zejména v dopravně zatížených lokalitách (hlavní nádraží, Terminál-jih, Dům hudby Sukova, Polabiny). Nastavením transparentního systému parkování rezidentů v jednotlivých městských obvodech. Zvýhodněné parkování na odstavných parkovištích pro dojíždějící s návazností na MHD.

  2. Jak se stavíte k plánu na stavbu multifunkční sportovní haly na pardubickém dostihovém závodišti?

  Celý projekt jako takový se mi líbí, ale nesouhlasím s jeho umístěním. Už teď jsou Pardubice v tomto místě dopravně přetížené. Myslím, že taková hala by měla stát na okraji města s napojením na dálnici. Také podrobně nevím, kolik by to město ve finále stálo a jaký bude osud stávající haly.

  3. Máte plán (vizi), jak do budoucna zamezit přehřívání města v souvislosti s klimatickými změnami?

  Plánujeme podpořit zelené střechy a fasády bytových domů a administrativních budov a vybudovat více vodních prvků v centru města. Také vytipovat místa podél ulic, kde nevedou sítě a je dostatečný prostor pro výsadbu nové zeleně.

  4. Jak byste řešili situaci ohledně nefunkčního podchodu na náměstí Republiky?

  Podle mě by se měl podchod opravit a zprovoznit, jelikož v sílící dopravě se vždy mimoúrovňová komunikace hodí. Mohly by tam být komerční či výstavní prostory. Oprava ale způsobí problémy v dopravě u Zelené brány, proto by se asi měla uskutečnit až bude v provozu severovýchodní obchvat.

  Žijeme Pardubice

  1. Jak byste řešili problémy s parkováním místních i dojíždějících ve městě?

  Doprava má lidi spojovat, ne rozdělovat, a fungovat jako celek. Naše vize spočívá v dokončení terminálu jih s parkovacím domem u vlakového nádraží a parkovacího domu u arény. Také v chytrém parkování, které jsme pomohli zavést včetně aplikace, jež ukazuje volná místa. Naším cílem je chránit především residenty. Toho chceme dosáhnout rozšířením placených zón pro přespolní do celého města a zavedením karet za symbolický manipulační poplatek pro residenty. Prosadili jsme férová pravidla pro investory, jež garantují, že v nově vznikajících čtvrtích bude dostatek parkovacích míst a nebudou zatěžovat stávající sídliště. Součástí vize jsou také záchytná parkoviště napojená na MHD. Důležité je také motivovat občany k chůzi bezpečnými přechody s respektem k přirozeným trasám, využívání kol rozšířením sítě cyklostezek nebo MHD, která proto musí zůstat cenově dostupná. Garantujeme proto zachování zvýhodněného ročního jízdného pro žáky a MHD pro seniory a hendikepované zdarma, jež jsme prosadili.

  2. Jak se stavíte k plánu na stavbu multifunkční sportovní haly na pardubickém dostihovém závodišti?

  Multifunkční aréna v areálu závodiště s mnoha dalšími provozy je z pohledu dalšího dopravního zatížení již ucpané lokality, neexistence časově a investičně reálně dosažitelného dopravního napojení, záporných stanovisek odborníků z dostihového světa, limitů nového územního plánu apod. spíše mediálním snem investora než realitou. Nemáme od investora reálnou studii proveditelnosti nebo územní studii. V případě realizace arény na závodišti navíc u stávající enteria arény vnímáme rizika znehodnocení stamilionových investic a růstu provozních požadavků na rozpočet města. Další riziko je zrušení ledů a ztráty pojistky garance ledové plochy ve vlastnictví města. Do vyjasnění těchto otázek nemůžeme s výstavbou arény v areálu dostihové závodiště souhlasit. Nyní je míč na straně investora. Pro Žijeme Pardubice jsou prioritními investicemi do sportovní infrastruktury Dukla sportovní, poskytující potřebné haly pro sálové sporty a atletiku, sportoviště škol a lepší zázemí pro dostihy na závodišti.

  3. Máte plán (vizi), jak do budoucna zamezit přehřívání města v souvislosti s klimatickými změnami?

  Nejlepším nástrojem proti přehřívání ulic jsou vzrostlé stromy v kombinaci s vodními prvky ve formě pítek nebo mlhovišť. Tepelná mapa města, kterou jsme nechali zpracovat, ukazuje, že nejvíce zatížené je centrum. Vysadíme proto více stromů na třídě Míru, ze které uděláme čistou pěší zónu a skutečný bulvár. V oblasti náměstí Republiky počítáme s výsadbou stromů do stromových skupin dle možností náměstí. V intenzivní výsadbě budeme pokračovat i na sídlištích a ve školních areálech. Zaktualizujeme druhovou skladbu výsadby a posílíme její údržbu v užší koordinaci radnice s obvody. Místo vysokých platů starostů obvodů vysázíme více zeleně. Plně placené politiky chceme nahradit neuvolněnými starosty, což přinese úsporu ve výši 15 milionů korun. Z ní jsme schopni vysadit 3750 stromů. Nové budovy města dostanou zelené střechy. S těmi počítáme i u některých rekonstrukcí, a to u přístavby MŠ Teplého nebo pilotního projektu na ZŠ Erno Košťála, kde usilujeme o dotaci.

  4. Jak byste řešili situaci ohledně nefunkčního podchodu na náměstí Republiky?

  Jako první se nabízí úvaha, že když už tam podchod postavený na počátku 70. let je, tak by se mohl opravit nebo rozšířit o prostory např. pro rychlé občerstvení, pekárnu a veřejné WC. Na straně druhé je třeba myslet na problémy se spodní vodou (dříve zde vedlo koryto řeky) a riziko vysokých investičních nákladů, sklonem podchodu a řešení bezbariérovosti. Funkce podchodu měla své opodstatnění v době, kdy přes třídu Míru jezdila hustě MHD, my ji však zde chceme zrušit a nahradit stromy. Jakmile budou hotové dvě klíčové investice státu v podobě Severovýchodního a Jihovýchodního obchvatu, které promění dopravní situaci v Pardubicích, je potřeba provést hydrogeologický a dopravní průzkum včetně propočtů investičních nákladů. Teprve průzkumy nám dovolí se zodpovědně rozhodnout, zda zrušit přechod a zachovat podchod nebo naopak. Udržovat obojí nemá význam. Do doby existence obchvatů navrhujeme odstranit nevzhledné přístřešky, nahradit je okrasnou zelení a podchod zakonzervovat.

  Spustit audio