Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko pro modernizaci spalovny průmyslových odpadů v Rybitví

11. květen 2023 17:42

Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko EIA pro modernizaci spalovny průmyslových odpadů společnosti AVE CZ v Rybitví. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí ministerstva Lucie Ješátková. 

Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko EIA pro modernizaci spalovny průmyslových odpadů společnosti AVE CZ v Rybitví. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí ministerstva Lucie Ješátková. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství o znovuotevření spalovny usiluje více než 15 let, Pardubice, okolní obce i Pardubický kraj záměr dlouhodobě odmítají.

Spalovna by měla tepelně zpracovávat odpady zejména z průmyslových podniků. Projektovaná maximální kapacita zařízení je 20 000 tun především nebezpečných odpadů za rok při 7500 provozních hodinách ročně. Ministerstvo vydání stanoviska podmínilo 45 podmínkami, které musí investor splnit. "Tyto podmínky minimalizují především vlivy záměru na veřejné zdraví, a to jak z hlediska ochrany ovzduší tak hluku. Vlivy na ostatní složky životního prostředí byly hodnoceny jako málo významné, zejména vzhledem k umístění spalovny ve stávajícím areálu," uvedla Ješátková.

Podle předložené dokumentace splňuje plánované zařízení všechny požadované emisní limity. Přesto MŽP jako jednu z podmínek stanovilo další snížení vlivů na ovzduší podle takzvaných nejlepších dostupných technik (BAT). Investorovi uložilo směrovat další přípravu záměru k dodržení 50 procent hodnoty emisí spojených s BAT u látek znečišťujících ovzduší.

Nesměl by být hluk

Součástí závazného stanoviska je také omezení nepříznivých účinků hluku z nákladní dopravy, které ukládá příjem odpadů do spalovny od 7:00 do 20:00. Další podmínkou je autorizované kontrolní měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku a z vyvolané dopravy, jejichž rozsah a podmínky budou dohodnuty s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Podle výsledků měření budou případně navržena a bez odkladu provedena další protihluková opatření, jejichž účinnost ověří následné měření hluku.

Podmínkou souhlasného stanoviska je také povinnost přenášet ověřená data z kontinuálního měření látek znečišťujících ovzduší při provozu spalovny na veřejně dostupnou webovou stránku. "Na základě posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a stanovení zmírňujících opatření dospělo MŽP k závěru, že vlivy záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel jsou akceptovatelné a nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími právními předpisy. K dokumentaci EIA obdrželo MŽP celkem 44 vyjádření.

Vyjádření dotčených územních samosprávných celků, veřejnosti a spolků vyjadřovala nesouhlas se záměrem, především z důvodu obav z umístění dalšího zdroje znečištění do lokality, z jeho vlivů na veřejné zdraví a z rizik spojených s provozem spalovny," uvedla Ješátková. 

Stanovisko města

Vedení pardubického magistrátu si musí písemné stanovisko nejdříve důkladně prostudovat. "Budeme se radit, jak postupovat dál, zda ještě máme nějaké opravné kroky. Domluvili jsme se také s primátorem, že po neděli zajedeme na ministerstvo a probereme situaci přímo na místě s nimi," řekla ČTK náměstkyně pardubického primátora Jiřina Klčová (ANO 2011), která má na starosti životní prostředí. Závazné stanovisko není povolením výstavby, ale pouze odborným podkladem pro další přípravu záměru. Společnost AVE CZ bude muset uspět v navazujících povolovacích řízeních. Podle Klčové ale bude v případném stavebním řízení záležet hlavně na obci Rybitví, v jejímž katastru spalovna stojí. 

autor: nov | zdroj: ČTK
Spustit audio

Související