Soutěžte s poledními Písničkami od srdce

19. květen 2017
Knihy, láska ke knihám, knihomol

Stále ještě je tady máj, lásky čas. Užijte si ho s našimi poledními Písničkami od srdce a vyhrávejte pěkné ceny.

Vždy, když se ozve mezi 12. a 13. hodinou signál, volejte naše studio 726 46 48 48. Pokud se dovoláte a pošlete pozdrav někomu, koho máte rádi nebo ho dokonce milujete, báječná cena bude Vaše.

O co se hraje? Získat můžete půlroční předplatné časopisu Xantypa, celodenní rodinné vstupné do Aquacentra Pardubice nebo stolní sady na koření.

Pravidla souteže Máj, lásky čas

Toto je jediný dokument, jehož smyslem a cílem je stanovení úplných a podrobných pravidel soutěže Českého rozhlasu Pardubice s názvem „MÁJ, LÁSKY ČAS“. Tato pravidla mohou být měněna a upravována pouze a jedině s výslovným souhlasem provozovatele soutěže, kterým je Český rozhlas Pardubice.

Pravidla soutěže:
1. Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Pardubice sídlem Sv. Anežky České 29, Pardubice 530 02 (dále jen "provozovatel").

2. Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice na území Pardubického kraje od 20.2. 2017 do 24.2. 2017.

3. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.

4. Během pořadu PÍSNIČKY OD SRDCE, který vysílá stanice ČRo PCE od 12.00 do 13.00 hodin, bude pouštět signál. Jakmile tento zvuk posluchač uslyší, zavolá do vysílání na uvedené číslo. Pokud se posluchač dovolá, získává drobnou cenu, řekne-li i správně název písnička, která právě hrála, vyhrává nákladnou encyklopedii.

5. V každém soutěžním dni může být odvysílán různý počet těchto znělek a může se tedy i zúčastnit různý počet soutěžících. V jednom dni, tak může být odvysílán soutěžní zvuk vícekrát, anebo také žádný. Pro vysílání těchto zvuků je určen pravidelný čas od 12.04 do 13.00 hodin.

6. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v průběhu konání soutěže ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice – kdo správně odpoví, získává cenu.

7. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že v případě výhry si tyto ceny vyzvedne u provozovatele osobně dle dohody, nejpozději do 31. 1. 2017 včetně. Pokud si soutěžící tyto ceny nevyzvedne do stanoveného termínu, cena propadá ve prospěch provozovatele a soutěžící nemá další nárok na případnou finanční nebo jakoukoli jinou náhradu výhry.

8. Hlavní ceny provozovatel nezasílá poštou. Drobné ceny zašleme poštou.

9. Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a na internetových stránkách provozovatele (na adresách: http://www.pardubice.rozhlas.cz v době vyhlášení výsledků soutěže. Předání všech výher zajišťuje provozovatel.

10. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.

11. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

12. Soutěžící, který cenu nebo ceny převezme osobně na Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Pardubice, je povinen před převzetím ceny úplně, řádně a pravdivě vyplnit předávací protokol potvrzující řádné převzetí ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.

13. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Pardubice. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, partneři ani reklamní agentury ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.

14. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, odvolat, zastavit, prodloužit nebo posunout termín konání či bez náhrady úplně zrušit.

15. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři Oddělení marketingu
a obchodu Českého rozhlasu Pardubice a vystaveno na internetové adrese http://www.pardubice.rozhlas.cz