Kde jsou ukryty Tři Bubny?

10. březen 2019

Osadu Tři Bubny dnes tvoří kostel sv. Jiří, stará hájovna, hostinec a hospodářské stavení. Kdysi tu stály dvě vesnice, říkalo se jim Velká a Malá Kaplice. 

Název Tři Bubny pochází  pravděpodobně z 18. století. Tou dobou už u silnice stála hospoda se stejným jménem a také oblíbenou legendou z časů slezských válek s Pruskem (1740-1745), kdy údajně tři rakouští bubeníci bubnováním přinutili pruského krále k ústupu. Bubny pak zakopali v kostele pod oltářem. 

Kostel sv. Jiří v osadě Tři Bubny pamatuje obyvatele zaniklých okolních vesnic

V roce 1778 dal císař Josef II. vystavět valy, které chránily celé návrší s osadou a kostelem a především z nich byl výhled do kraje na cesty vedoucí k Chrudimi. Dosahovaly výšky 6 m a nahoře byly opatřeny dřevěnou palisádou. Pruská vojska se stáhla z Čech a v březnu 1779 byl uzavřen těšínský mír. Této válce se říkalo pro její krátkou dobu trvání "bramborová". Valy postupně mizely a v roce 1903 byla přes ně vybudována silnice Orel-Kočí.

Přírodní rezervace Habrov

Habrov se nachází přibližně 3km  severovýchodně od města Chrudim, v těsné blízkosti vesnice Topol. Jde o lesní porost, lemovaný keři s enklávami luk, které jsou značně vlhké a jsou proto ideální pro výskyt teplomilných druhů rostlin. V některých případech i velmi vzácných, na Habrově roste například lilie zlatohlavá, sasanka hajní nebo dymnivka dutá. Roustou zde také vzácné druhy hub a to nejen Ohňovec rezavý nebo Lesklokorka tmavá, ale Habrov je jediným místem výskytu houby Steccherinum dichroum v Čechách.

Přírodní rezervace Habrov

O Habrov jako přírodní rezervaci se starají chrudimští ochránci přírody, část okolních luk oplotili a nechávají je spásat ovcemi. Vysázeli stovky nových ovocných stromů starých odrůd a opravili také starý meliorační systém, který okolní louky odvodňoval. Na jeho konci vytvořili umělou tůňku a regulovatelnou výpusť.

Stará hradiště na Habrově

Dodnes se Habrovu říká Na Hradě. Strategicky výhodný terén na okraji táhlé výšiny nad řekou mezi Chrudimí a Topolem umožnil ve dvou pravěkých obdobích (časný eneolit a doba halštatská) vybudovat na stejných místech 2 až 3 hradiště (centrum města Chrudim, Pumberka a Topol). Opevněné osady byly od sebe vzdáleny asi 1,5 kilometru. To jen dokládá tehdejší důležitost oblasti pod Železnými horami.

Z Habrova je vidět na další zaniklé hradiště Pumberka, dnes sídliště Větrník

Od roku 1930 proběhlo několik archeologických průzkumů, při těžební činnosti ve štěrkovně  v severní části Habrova byla objevena jedna ze dvou (později objevených) chat. Z období slezskoplatěnické kultury byly objeveny nádoby, zakryté spálenou a rozvalenou hradbou, je tedy pravděpodobné, že opevněná osada zanikla po útoku, byla vyloupena a spálena.

Spustit audio

Související