Mají na vdovský důchod nárok i nesezdané páry?

Podvodník vylákal od seniorů skoro 100 tisíc korun
Podvodník vylákal od seniorů skoro 100 tisíc korun

Pozůstalostní důchody jsou důchody vdovské, vdovecké a sirotčí. Zákon o důchodovém pojištění stanovuje podmínky, za kterých má člověk nárok na důchod po zemřelém manželovi nebo manželce a nezaopatřené děti po zemřelém rodiči. Odpovědi na otázky k tomuto tématu nám poskytla v Radioporadně Jana Kolmašová z Okresní správy sociálního zabezpečení Pardubice.

Kdo má na vdovský důchod nárok?

Nárok na vdovský/vdovecký důchod vychází ze skutečnosti, že manželství existovalo k datu úmrtí manžela či manželky, nezáleží ale na tom, jak dlouho manželský svazek trval.

Vdova nebo vdovec má nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po manželovi nebo manželce, který/á pobíral starobní nebo invalidního důchod, nebo (pokud nebyl příjemcem důchodu) splnil/a ke dni úmrtí podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod. To znamená, že i v případě nároku na pozůstalostní důchod hraje důležitou roli potřebná doba pojištění zemřelé osoby.

Mají stejné nároky na pozůstalostní důchody ženy a muži?

Ano, pro muže i ženy platí pro nárok na pozůstalostní důchod stejné podmínky. Liší se pouze název důchodu – u žen je to vdovský, u mužů vdovecký.

Pokud bylo manželství rozvedeno, pozůstalostní důchod po bývalém manželovi nebo manželce nenáleží. Vdovský či vdovecký důchod zaniká dnem uzavření nového manželství. Tuto skutečnost je vdova či vdovec povinen nahlásit ČSSZ.

Může být vdovský důchod přiznán druhovi nebo družce, nebo registrovaným partnerům?

Po druhovi nebo družce vdovský nebo vdovecký důchod nenáleží, a to ani v případě jejich dlouhodobého soužití a společné výchovy dětí. Nenáleží samozřejmě po rozvedeném manželovi nebo rozvedené manželce. Vdovský či vdovecký důchod nenáleží ani po registrovaném partnerovi nebo partnerce.

Musí si občan požádat o vdovský/vdovecký důchod, jaké potřebuje doklady?

Ano, o vdovský nebo vdovecký důchod je třeba žádat. Žádost sepíše se žadatelem okresní správa sociálního zabezpečení podle místa jeho trvalého bydliště. K žádosti je potřeba předložit především doklad totožnosti, úmrtní list zesnulé osoby a oddací list.

Pokud zemřelá osoba dosud nepobírala vlastní důchod, předkládají se ještě doklady týkající se zesnulé/ho, které se předkládají k žádosti o starobní nebo invalidní důchod, např. doklad o studiu, vojně, evidenční list od posledního zaměstnavatele atd.

A jak je to s výší vdovského a vdoveckého důchodu?

Stejně jako je tomu u ostatních důchodů, tak i pozůstalostní důchody se skládají z procentní a základní výměry. Výše procentní výměry vdovského nebo vdoveckého důchodu činí 50 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který by měla nárok zesnulá osoba v okamžiku úmrtí. Základní výměra vdovského a vdoveckého důchodu letos činí 3 270 Kč. Procentní výměra se zjednodušeně řečeno zjišťuje z dosahovaných výdělků a získané doby pojištění zemřelé osoby.

Pokud člověk v době, kdy ovdoví, již pobírá vlastní starobní nebo invalidní důchod, dojte k tzv. souběhu důchodů, a krátí se nižší procentní výměra na polovinu.

Pokud potřebujete bližší vysvětlení týkající se vdovského nebo vdoveckého důchodu, můžete se obrátit na pracovníky okresních správ sociálního zabezpečení, call centra pro důchodové pojištění fungují na telefonním čísle 257 062 860.

Spustit audio

Související